Tivedens nationalpark

Fullständiga föreskrifter

Naturvårdsverkets föreskrifter om Tivedens nationalpark

Med stöd av 4 § första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver Naturvårdsverket följande.

Om inskränkningar i rätten att använda mark och vatten inom nationalparken

1 § Inom nationalparken är det förbjudet att

 1. anordna upplag eller tippa,
 2. dra fram rör eller ledning i mark, vatten eller luft,
 3. anlägga stig, väg eller parkeringsplats,
 4. uppföra eller utöka byggnad, annan anläggning eller koja,
 5. uppföra mast eller vindkraftverk,
 6. uppföra stängsel eller annan hägnad,
 7. anlägga brygga, förtöjningsboj eller fast förtöjningsplats för båt,
 8. bedriva täktverksamhet eller bortföra torv, mineral eller annat geologiskt material,
 9. gräva, schakta, utfylla, borra, mejsla eller spränga eller vidta åtgärd som skadar berg, mark, block, sten eller sjöbotten,
 10. muddra eller dumpa,
 11. utföra vattenreglering, dämma, leda bort vatten eller på annat sätt påverka hydrologin,
 12. dika eller dikesrensa,
 13. avverka eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, upparbeta vindfällen, ta frö, så, plantera eller vidta någon skogsbruks- eller skogsvårdsåtgärd,
 14. använda bekämpningsmedel eller tillföra växtnäringsämnen,
 15. kalka mark,
 16. plantera in eller sätta ut växter, djur eller andra organismer,
 17. jaga, eller
 18. fiska eller anlägga fiskodling.

2 § Utan tillstånd från länsstyrelsen är det inom nationalparken förbjudet att

 1. kalka vatten, eller
 2. utfodra vilt.

Om rätten att färdas och vistas och om ordningen i övrigt inom nationalparken

3 § Inom nationalparken är det förbjudet att

 1. gräva eller hacka,
 2. skada, rista i eller måla på berg, mark, block eller sten,
 3. bortföra sten,
 4. bryta kvistar eller fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar,
 5. skada eller störa djurlivet, klättra i boträd eller uppehålla sig nära rovfå- gelbo, lya eller gryt,
 6. framföra eller parkera el- eller motordrivet fordon utanför anvisade vä- gar eller parkeringsplatser. På de anvisade parkeringsplatserna får inte parkering och uppställning av husvagn, husbil eller liknande ske mellan kl. 00.00 och 06.00,
 7. framföra motorbåt, vattenskoter eller annan motordriven farkost,
 8. starta eller landa med luftfartyg, drönare eller liknande. Förbudet gäller både bemannade och obemannade luftfartyg,
 9. tälta eller sätta upp vindskydd eller liknande anordning förutom på anvisad plats och då högst en natt mellan kl. 18.00 och 10.00,
 10. uppföra koja, gömsle eller liknande anordning,
 11. elda eller använda grill utanför anvisad plats,
 12. medföra okopplad hund eller annat husdjur som inte är kopplat,
 13. på ett störande sätt orsaka ljud,
 14. bedriva militär eller polisiär övningsverksamhet,
 15. rida utanför vägar och anvisade ridleder,
 16. cykla utanför vägar och för cykling anvisade leder, eller
 17. fiska.

4 § Utan tillstånd från länsstyrelsen är det inom nationalparken förbjudet att

 1. genomföra idrottstävlingar och andra idrottsarrangemang,
 2. placera ut skylt, tavla, orienteringskontroll, snitsel, markering eller liknande,
 3. samla grod- eller kräldjur,
 4. samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar eller andra ryggradslösa djur, eller
 5. plocka, samla eller gräva upp växter, inklusive mossor, lavar eller vedlevande svampar.

Undantag för vetenskapliga undersökningar och miljöövervakning

5 § Trots bestämmelserna i 1 och 3 §§ är det efter tillstånd från länsstyrelsen tillåtet att

 1. utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller andra åtgärder som kan innebära påverkan på naturmiljön.

Generella undantag

6 § Utan hinder av inskränkningarna enligt 1–5 §§ är det inom nationalparken tillåtet

 1. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att utföra åtgärder enligt fastställd skötselplan, såsom att underhålla och förbättra leder, utföra gränsmarkering, uppföra anläggningar för friluftslivet, utföra naturvårdande skötsel och genomföra informationsskyltning,
 2. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att framföra fordon, farkost eller luftfartyg för att utföra åtgärder enligt fastställd skötselplan eller i annat tjänstesyfte,
 3. för personal inom polisen, sjukvården eller räddningstjänsten att vid insatser använda fordon, farkost, luftfartyg eller hund och vid behov vidta andra åtgärder. Anmälan om sådana åtgärder ska om möjligt göras till länsstyrelsen i förväg, annars snarast efter genomförandet,
 4. för rättighetshavare att nyttja och utföra normalt underhåll av befintlig bilväg med tillhörande anläggningar i direkt anslutning till vägområdet. Innan underhållsåtgärder påbörjas ska samråd ske med länsstyrelsen,
 5. för rättighetshavare att utföra normalt underhåll av befintlig luftledning i enlighet med ledningsrätt. Innan underhållsåtgärder påbörjas ska samråd ske med länsstyrelsen,
 6. för behörig person att eftersöka och avliva skadat vilt och i samband med detta medföra hund som inte är kopplad,
 7. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att bedriva vildsvinsjakt under den allmänna jakttiden enligt 2 § jaktförordningen (1987:905) med hänvisning till bilaga 1, punkt 7,
 8. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att bedriva skyddsjakt enligt 26 § jaktförordningen med hänvisning till bilaga 4, punkt 1, för att förebygga skador av vilt,
 9. för behörig person att utföra av myndighet beslutad skyddsjakt enligt 23 b och 29 §§ jaktförordningen och i samband med detta medföra hund som inte är kopplad,
 10. för länsstyrelsen eller Naturvårdsverket eller någon av dem utsedd uppdragstagare att plantera in eller sätta ut inhemska växter eller djur i artbevarande syfte,
 11. för person med nedsatt rörelseförmåga att framföra eldriven rullstol, permobil eller därmed jämförligt hjälpmedel,
 12. att plocka bär och matsvamp,
 13. för delägare i fiskesamfälligheten Ösjö FS:6 att fiska, eller
 14. att jaga enligt gällande arrende till och med den 30 juni 2017.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.