Till innehåll på sidan Sök
Tyresta nationalpark
Skogsbild med stubbar och nedfallna träd i skogen.

Urskog och biologisk mångfald

I Tyresta har skogarna behållit sin karaktär av urskog. Här finns träd av olika åldrar och trädslag. Främst gran och tall med inslag av lövträd som asp och al. Framförallt präglas skogen av en ständigt stor tillgång på död ved. Många av skogens hotade arter av både svampar, mossor, lavar och insekter är knutna till död ved i olika nedbrytningsgrad. Döden är minst sagt levande i Tyrestas skogar! I brukad skog bildas inte död ved eftersom träden tas om hand innan de blir gamla och dör.

Här och var har gamla träd fallit. Där skapas en ljuslucka för nytt liv att spira. På hällmarkerna kan brand ha härjat och fått naturen att börja om på nytt, med lövträd som dominerar i uppåt hundra år, innan barrskogen tar över igen. Tydligast syns detta i brandområdet från 1999, som täcker 20% av nationalparkens yta.

I Tyresta nationalpark finns en stor biologisk mångfald tack vare att skogen har fått vara skog under en väldigt lång tid. Faktiskt sedan 10 000 år, då inlandsisen drog sig tillbaka och träden gjorde sin entré.