Till innehåll på sidan Sök
Tyresta nationalpark

Skogliga skötselåtgärder

Skogliga skötselåtgärder har genomförs under hösten väster om Tyresta by samt i de norra delarna av naturreservatet vid Övre kärret.

Övre kärret, norra delarna av naturreservatet

Skogliga åtgärder har utförts nordväst om Övre kärret i de norra delarna av Tyresta naturreservat. Skötselåtgärderna består främst i att återskapa gammal kulturmark och dess brynzon. Åtgärden leder till att ädellöv, större lövträd och större tall friställs och kan fortsätta utvecklas.

Arbetena är planerade att hålla på från slutet av augusti till mitten av oktober. Virkestransporter sker på Rundmarsvägen.

Väster om Tyresta by

Väster om Tyresta by längs med det som kallas Björkbacksvallen har arbetet med att skapa ett öppet skogsbryn avslutats. Åtgärderna har även omfattat att öppna upp längs ett igenvuxet dike. Delar av parkeringsplatsen används för timmerupplag och kommer inte kunna användas under hösten.

 

För frågor kan ni maila Stiftelsen Tyrestaskogen på info@tyresta.se