Färnebofjärdens nationalpark
Blöta bruna löv på marken i en barrskog.Foto:

Lövskogsrestaurering

Under två år har Länsstyrelsen Gävleborg arbetat med att gynna lövskogarna och i förra veckan (vecka 6 2023) besökte vi några områden vid Lillån i södra delen av nationalparken för att se hur resultatet blev efter insatserna under åren 2020-2022. Restaureringen är en viktig naturvårdsåtgärd för till exempel vitryggig hackspett. Som besökare i nationalparken kan du se röjda granar på marken och ringbarkade träd i vissa områden. Det är ett sätt att bevara lövskog där den tidigare var naturlig.

I flera områden i nationalparken finns nu ringbarkade döda eller döende granar eller rester efter bortröjda träd. Det är ett sätt att bevara lövskog där den tidigare var naturlig. Området runt nedre Dalälven har stora naturvärden knutna till lövskog. Tidigare har älvens naturliga översvämningar hållit lövskogarna fria från gran.

Gran skuggar lövträd

Nu är älven reglerad och svämmar inte över på samma sätt. Det leder till att granen föryngrar sig där det tidigare varit naturligt för lövdominerade skogar.

Skötsel utan skogsmaskiner

För att bevara lövskogen ska granen tas bort och för att inte skada den känsliga marken i de här miljöerna utförs skötseln utan skogsmaskiner. I stället sker det genom röjning och ringbarkning av gran där träden får stå kvar.

Skapar miljöer för andra

De ringbarkade träden skapar också lämplig plats för den vitryggiga hackspetten, men även miljöer för en mängd andra växter och djur.

Positivt resultat

Resultatet av åtgärderna ser bra ut. Där det tidigare vuxit tätt med ung gran under lövträden står nu en mer öppen och gles lövskog där många av lövskogens arter kommer att trivas framöver. Många arter trivs att växa på aspens bark, till exempel korallblylav.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.