Sök
Garphyttans nationalpark

Fullständiga föreskrifter

Naturvårdsverkets föreskrifter om Garphyttans nationalpark.

Med stöd av 4 § första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver Naturvårdsverket följande.

Om inskränkningar i rätten att använda mark och vatten inom nationalparken

1 § Inom nationalparken är det förbjudet att

 1. anordna upplag eller tippa,
 2. dra fram rör eller ledning i mark eller luft,
 3. anlägga stig, väg eller parkeringsplats,
 4. uppföra eller utöka byggnad eller annan anläggning eller koja,
 5. uppföra mast eller vindkraftverk,
 6. bedriva täktverksamhet eller bortföra torv, mineral eller annat geologiskt material,
 7. gräva, schakta, utfylla, borra, mejsla eller spränga eller vidta åtgärd som skadar berg, mark, block eller sten,
 8. utföra vattenreglering, dämma, leda bort vatten eller på annat sätt påverka hydrologin,
 9. dika eller dikesrensa,
 10. bedriva skogsbruk genom att avverka, ta bort döda träd eller utföra annan skogsbruksåtgärd
 11. använda bekämpningsmedel eller tillföra växtnäringsämnen,
 12. kalka mark eller vatten,
 13. plantera in eller sätta ut växter, djur eller andra organismer,
 14. jaga,
 15. anlägga campingplats, lägerplats eller annan anläggning för friluftslivet.

2 § Utan tillstånd från länsstyrelsen är det inom nationalparken förbjudet att utfodra vilt.

Om rätten att färdas och vistas och om ordningen i övrigt inom nationalparken

3 § Inom nationalparken är det förbjudet att:

 1. gräva eller hacka,
 2. skada, rista i eller måla på berg, mark, block eller sten,
 3. bortföra sten,
 4. bryta kvistar eller fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar,
 5. skada eller störa djurlivet, klättra i boträd eller uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
 6. framföra motordrivet fordon eller parkera utanför anvisade vägar eller parkeringsplatser,
 7. starta eller landa med luftfartyg,
 8. tälta eller sätta upp vindskydd eller liknande anordning, förutom på anvisad tältplats,
 9. elda, inklusive att använda grill eller friluftskök, förutom på anvisad plats,
 10. medföra okopplad hund eller annat husdjur som inte är kopplat,
 11. på ett störande sätt orsaka ljud,
 12. under tiden 5 maj─10 augusti beträda ängar förutom på anvisade stigar,
 13. bedriva militär eller polisiär övningsverksamhet,
 14. rida, förutom på bilväg eller anvisad parkeringsplats,
 15. cykla, förutom på bilväg eller anvisad parkeringsplats.

4 § Utan tillstånd från länsstyrelsen är det inom nationalparken förbjudet att:

 1. genomföra idrottstävlingar eller idrottsarrangemang,
 2. placera ut skylt, tavla, affisch, orienteringskontroll, snitsel, markering eller liknande,
 3. utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön,
 4. samla grod- eller kräldjur,
 5. samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar eller andra ryggradslösa djur, och
 6. plocka, samla eller gräva upp växter, inklusive mossor, eller lavar eller vedlevande svampar.

Generella undantag

5 § Utan hinder av inskränkningarna i 1─4 §§ är det inom nationalparken tillåtet

 1. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att utföra åtgärder enligt fastställd skötselplan, såsom att underhålla och förbättra vandringsleder, utföra gränsmarkering, uppföra anläggningar för friluftslivet, utföra naturvårdande skötsel och genomföra informationsskyltning,
 2. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att framföra motordrivet fordon för att utföra åtgärder enligt fastställd skötselplan eller i annat tjänstesyfte,
 3. för personal inom polisen, sjukvården eller räddningstjänsten att vid insatser använda motordrivet fordon och hund och vid behov vidta andra åtgärder. Anmälan ska om möjligt göras till länsstyrelsen i förväg, annars snarast efter genomförandet, 
 4. för behörig person att eftersöka och avliva skadat vilt och i samband med detta medföra hund som inte är kopplad,
 5. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att bedriva skyddsjakt enligt 26 § jaktförordningen (1987:905) med hänvisning till bilaga 4, punkten 1, för att förebygga skador av vilt, 
 6. för behörig person att utföra av myndighet beslutad skyddsjakt enligt 23 b och 29 §§ jaktförordningen (1987:905) och i samband med detta medföra hund som inte är kopplad,
 7. för person med nedsatt rörelseförmåga att framföra eldriven rullstol eller permobil på anvisade leder och stigar,
 8. att plocka bär och matsvamp för eget bruk,
 9. för innehavare av nyttjanderätt till väg att efter samråd med länsstyrelsen vidta åtgärd för underhåll av befintlig väg eller vägområde.

Fullständiga föreskrifter för Garphyttans nationalpark (NFS 2014:4) på Naturvårdsverkets webbplats (pdf)