Sök
Stenshuvuds nationalpark
Utsikt från östra toppen ner över vattenlinjen.

Om Stenshuvud nationalpark

Stenshuvuds nationalpark bildades 1986 och ligger på Österlen i sydöstra Skåne.

Området har sedan lång tid påverkats av bete och jordbruk. Odlingsrösen, stengärdsgårdar och fornlämningar i området vittnar om människans närvaro och påverkan i landskapet. 

Lövskogen dominerar

Nationalparken är 400 hektar varav cirka 80 hektar är hav. Själva berget Stenshuvud består av tre toppar varav den norra är den högsta med sina 97 meter över havet. Området är till stora delar skogsbeklätt med avenbok som dominerande trädslag. Äldre vidkroniga träd som bok och ek står kvar från tiden då området betades. Idag går betesdjur åter i nationalparken och håller landskapet öppet.

Inom nationalparken finns många olika naturtyper vilket ger en artrik flora och fauna. Här finns sandhed, kalkfuktäng, klippkust och vacker sandstrand.

Nedanför berget på västra sidan finns mossen och alkärret. Nationalparken har en rik flora med några rariteter som smultronfingerört, glansbräken, sandnejlika, backsippa och hedblomster.