Björnlandet suoddjimpárkka
Hálediddjegåvvå badjel Biernnaednama nasjonalpárka.Foto: Leif Bygdemark

Björnlanden nasjonaaleparhken bïjre

Sjeltien saemieeatnamisnie lea Björnlandet – hijven miehtjie jïh akte dejstie laanten vihkielommes dovletji moeresermie.

Dah tjaebpies båeries bietsieh, dah goesh joevjeminie jïh dan tjïelkes prïennedahke vååjnoe. Björnlande sjædta dovne jielije, dynamihken ekosysteeme jïh biologijen våarhkoe mij vuesehte mij deahpadamme dovletji.

Björnlanden nasjonaaleparhke jaepien 1991 tseegkesovvi jïh dïhte lea 2300 hektaarh skåajjeste mah vaarjelamme aerpine mijjen båetije boelvide. Beetsetjh leah mahte goh gosse Linné vöölki Lapplaantesne jïh buerkiesti guktie lij medtie 280 jaepiej juassah jïh desnie beetsetje. Dah bietsieh sïejhme medtie 180 jaepien båeries mohte gååvnesieh gujht bietsieh mah båarasåbpoe.

Prïennedahke

Daesnie aaj gaavnh prïennedahkh. Tjeehpes tjïrre ståamhph jïh skaarah bietsieslïedtje vååjnoe abpe dajvesne. Minngemes stoerre praedtie lij jaepien 1831, akte dejstie jaepijste gosse lin gellie stoerre praedtieh Norrlaantesne. Idtji leah gaavneme naan gïejh dajvesne almetji årroemijstie, mohte gujht vuejnieji dah leah moerh tjoehpeme jïh tïmperh jeanoen mietie gabpeldin. Parhkesne aaj båatsoe.

Ij leah dan soe jïjnjh ovmessie sjædtoeh parhkesne men maahtah gujht ohtje viskessjædtoem vuejnedh mij miehtjies goesepluevesne parhkesne sjïdtedieh.

Juoge ietjat rádnaj

Juoge dáv bielev ietjat rádnaj Facebookan, X, Google+ ja mailajn.