Hamra suoddjimpárkka
Asidis murkko ábijn.  Foto: Peter Ståhl

Hamra suoddjimpárka birra

Hamra suoddjimpárkka l bárugis máttarbákteednam jårbbidum várij Gävleborga lenan. Suoddjimpárkka le 1383 hektára stuorre ja sisanet miehtses, jiekkes ja tjátjes.

Hamra suoddjimpárkka l dåbddåsamos miehtses. Suodjimpárka oabmásamos bájkke l akta gallegasj iemelágásj miehtsijs gaskalamos Svierigin. Dålusj ja miesskam muorajn edna dålusjvuovde juhtusa ja sjatto viessu.

Vargga lahkke suoddjimpárkka l stuorra aktijgullujiddjej jiegge mij sisanet gievajiekkijt, jågåjt, sláttojt, dävgádagájt ja suollojt bietsijs. Stuorra ja iemelágásj jiegge l goappátjagá låttijs ja vádtsijs árvvon anedum. Svartån, mij tjátjev doalvvu jiekkes, ij la goassak aneduvvam dimbarjåhtemij, ja danen gierge li hijoj hájoj, mij vaddá buorre vidjurijt guolláj ja smávva tjáhtjeiellijda.

Ienep diededibme suoddjimpárka birra gávnnu webbabiele dárogielak ja ieŋŋgisgielak oasen.

Juoge ietjat rádnaj

Juoge dáv bielev ietjat rádnaj Facebookan, X, Google+ ja mailajn.