Sök
Björnlandets nationalpark
Ett organge hjortronbär i närbild.

Växtliv

Stora delar av parken har ganska artfattiga marker med äldre tallskog. Lingon, kråkris och blåbär är naturligtvis vanliga växter.

Skogsfräken. Foto: Andreas Garpebring

På död tall- och granved finns ibland ovanliga svampar och lavar. Dvärgbägarlav är en sådan ovanlig art på gammal tallved. Här och var bland barrträden hittar man sälgar.

På sälgarna kan det ibland finnas lunglav och doftticka. Lappranunkeln är nog den mest kända växten i Björnlandet. Den är mycket ovanlig men finns i några ostörda gransumpskogar i parken. På block och stenar växer gott om renlavar och islandslav.