Åsnens nationalpark
En fiskgjuse flyger över vattenytan.Foto: Ullstein bild/ImageBroker/IBL

Djurliv

Åsnens betydelse för fågellivet är välkänd och gynnas av sjöns rika fiskliv. Många av miljöerna är hem åt fåglar, växter och insekter som blivit ovanliga eller försvunnit på andra håll när landskapen förändrats.

Fågel

Skogsmiljöerna, våtmarkerna och vattenmiljön tillsammans gör att hela Åsnenområdet har ett rikt fågelliv med bland annat fiskgjuse, havsörn, lärkfalk, bivråk, mindre hackspett, grågås, storlom, skäggdopping och storskrake. Åsnens betydelse för fågellivet är välkänd och sjön är upptagen på listan över våtmarker av internationell betydelse (Ramsarkonventionen). Vid sidan av dess roll som häckningsområde har sjön stor betydelse som rast- och övervintringsplats.

Insekter

Ovanliga och hotade arter som är beroende av gamla träd, håliga träd och död ved är vanligt förekommande i nationalparken. Ett exempel är en av den hotade bokblombocken. Du kan även träffa på sågsvartbagge och nordlig plattbagge.

Däggdjur

Av de större däggdjuren finns älg, dovhjort, vildsvin, lo, räv och hare. Utter syns ibland i sjön.

Fiskar

I sjön finns cirka 20 fiskarter, De vanligaste är abborre, mört och björkna. Därefter är de näst vanligaste arterna gös, gädda, braxen och gärs. En av de mer sällsynta arterna är sandkryparen.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.