Skuleskogens nationalpark
En brunbjörn i närbild.Foto: Lars Wiklund

Djurliv

I Skuleskogens nationalpark hittar du höga berg, gammal skog och en lång vacker havskust. Här trivs en rad olika däggdjur, insekter, fåglar och vattenlevande djur.

Bäver. Foto: Owe Källström

Däggdjur

I Skuleskogen bor många djur. Fler än du ser när du vandrar i nationalparken eftersom många är skygga och undviker lederna där människor går. Här finns bland annat älg, rådjur, hare, ekorre, räv, grävling, mård, hermelin och mink. Även fladdermöss och olika mindre gnagare.

Några djur som etablerat sig i området efter att det blev nationalpark 1984 är bäver, gråsäl och björn. Bäver och gråsäl är vanligt förekommande medan björnen är mera sällsynt. Även bisamråtta har setts och har sannolikt spridit sig hit runt Bottenviken från Finland. 

Spår av lo ses varje år i Skuleskogen. Men inget lodjur tros bo året runt i Skuleskogen. De rör sig över väldigt stora områden och kommer troligen på besök från de mer lodjurrika, södra delarna av Höga Kusten.

Tretåig hackspett. Foto: Owe Källström
Smålom. Foto: Owe Källström

Fåglar

Tretåig hackspett är en fågel som trivs bra i nationalparken. Den behöver döda och försvagade träd där det lever mycket insekter. Större och mindre hackspett, spillkråka och gråspett lever också i nationalparken.

Gråspetten är Ångermanlands landskapsfågel och den är ganska vanlig i nationalparken. Under sommarhalvåret äter gråspetten gärna stackmyror och marklevande myror, och deras ägg och puppor. Vintertid äter gråspetten insekter och larver som övervintrar under barken på döda träd.

Smålommen behöver ostörda, små tjärnar utan gäddor för att trivas. Det hittar den på många ställen i nationalparken. Tranan häckar i de centrala delarna av Skuleskogen där det finns många myrar.

De rovfåglarna som finns här är bland annat bivråk, fjällvråk och fiskgjuse. Havsörn ses allt oftare inom nationalparkens kustnära delar. Under vår och höst är det ofta yngre örnar som är på besök i trakten.

I de kustnära, östra delarna av Skuleskogen har det under senare år hörts mindre flugsnappare och lundsångare. Dessa två arter är exempel på östliga arter som kan komma att etablera sig i nationalparken framöver.

Fisk

I Skuleskogens sjöar och tjärnar finns i huvudsak abborre. Havsöring och flodnejonöga vandrar upp och leker i den nedre delen av Ävdalsbäcken (Viksbäcken), men det är inte så många.

I havet finns framför allt sik, havsöring, strömming, gädda, abborre och hornsimpa. Inre delen av Kälsviken är ett viktigt lekområde för sik och havsöring. I Salsviken leker abborre och gädda.

Jättepraktbagge. Foto: Carolina Hillerdal

Insekter

Skuleskogens nationalpark är en av få platser i landet där jättepraktbaggen förekommer. Den är beroende av varma tallskogar och trivs därför här. Kala sydvända klipphällar och sluttningar får ett varmare klimat. Det ger upphov till bland annat de torra varma tallskogar som är viktiga för många insekter. I glesa tallskogar med stor solinstrålning och döda träd trivs många insekter som lever i den döda veden.

I sanden vid den inre stranden av Kälsviken har ett stort antal olika arter av strandskalbaggar noterats.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.