Björnlandet suoddjimpárkka
Nissun tjuodtju bávte åvdån, miehtsijn vuollelin.Foto: Länsstyrelsen Kronoberg

Guktie diekie gaavnh

Bööremes datne nasjonaaleparhkese båetedh geajnoste Fredrika jïh Sjeltien gaskoeh. Geajnoe åarjese Fjälltunan gåajkoe jïh dan mænngan Flärkån gåajkoe. Minngemes boelhke Flärkån restiemdidh jïh Angsjön gåajkoe nasjonaaleparhken luvlelen raaste.

Geajnoem Flärkåneste bijjene tjaangemesæjjan Angsjön baala jis daerpies daelvien. Tjaangemesijjesne dïenesjegåetie gusnie ohtjegåetie jïh baalka mij tjaangemesijjesne jåhta.

Guktie Björnlanden nasjonaaleparhkese vualkah

Upmijistie tjaangemesæjjan Angsjö

Upmijistie Björnlandese lea medtie 140 kilomeeterh (medtie göökte tæjmoeh vuejeme). Vuejieh geajnoen E12 mietie dan mænngan geajnoen 92 mietie Bjurholmen gåajkoe jïh dellie Frederikan gåajkoe. Dïhte lea medtie 9 kilomeeterh provneveelkes skïltese. Dïhte lea medtie 24 kilomeeterh gearketjhgeajnoen mietie geajnoste 92. Dåeredh skïltide dellie datne gaavnh.

Sjeltien luvhtie tjaangemesæjjan Angsjö

Vuejieh geajnoen 92 mietie Upmiejasse. Boelhke medtie 47 km. Svihtjh åelkiesbealese jïh dåeredh dan mænngan provneveelkes nasjonaaleparhkeskïltide nasjonaaleparhken tjaangemesæjjan. Dïhte lea medtie 24 kilomeeterh gearketjhgeajnoen mietie geajnoste 92. Dåeredh skïltide dellie datne gaavnh.

Sjeltien luvhtie tjaangemesæjjan Häggsjö

Vuejieh Tegeltråasken gåajkoe (svihtjh Sjeltien åarjelen). Vuejieh 33 km. Rudolvslunden lïhke svihtjh dellie Häggsjöen gåajkoe. Dåeredh dan mænngan dejtie skïltide tjaangemesæjjan Häggsjö. Dïhte medtie 5 kilomeeterh gearketjhgeajnoen mietie tjaangemesæjjan Häggsjö.

Juoge ietjat rádnaj

Juoge dáv bielev ietjat rádnaj Facebookan, X, Google+ ja mailajn.