Björnlandet suoddjimpárkka
Foto: Länsstyrelsen Västerbotten

Jaksoesmieresne

Tjaangemesijjie Angsjö

Datne maahtah bïjlem vuejedh sæjjan gusnie jårrelh desnie dïenesjegåetie gohtjegåetine. Daesnie aaj moerebaalka aalka mij jaksoes aaj stuerebe jårremestovline jïh jeenjemes 5 prosenth bæjjese. Baalka gullienaestien gåajkoe jïh desnie aernie jïh lïegkesesijjie baalkan mietie. Moerebaalka medtie 200 meteerh guhkies. Baalkan bealesne leah bïevnesh parhken bïjre, jårremespïele soptsesinie jïh aaj kaarhtereljieffe mij parhkem vuesehte.

Tjaangemesijjieh Häggsjö

Byjjes geajnoe tjaangemesæjjan gusnie dïenesjegåetie ohtjegåetine. Lïegkestimmiesijjie gusnie aernie jïh åenehks moerebaalka jïh dan baalte bïevnesh baalkaj jïh parhken bïjre. Baalka aaj desnie bietseste mij dïervesjamme jïh båeltiehtamme.

Baalkah jïh ståapoeh

Dah baalkah leah soejkesjamme jïh gorredamme guktie maahtah skåajjesne vaanterdidh. Gåabpatjahkh tjaangemesijjijste maahtah aelkedh vaanterdidh. Dah baalkah eah leah seamma guhkies jïh naan dejstie ånnetji gïerve. Baalkaj mietie maahtah 35 km vaanterdidh. Daelvien maahtah  Angsjö- jïh Svärmorståapojde tjoejkedh. Aelhkemes leah bïjlem vuejedh tjaangemesæjjan Angsjö jïh dellie Angsjön rastah tjoejkedh Angsjöståapose.

Fïerhten daelvien leah ståapojde “moerevuejemeloedte”. Loedte mij jåhta Björkbäcken jïh Svärmorsbäcken mietie ij leah eatnamisnie mïerhkesjamme men lea aelhkies dåeriedidh Svärmorskojan gåajkoe. Båatsoeburrie jïh parhken reereme åadtjoeh skovhterem nasjonaaleparhkesne vuejedh.

Geajnoeh

Dah daamhtaj geajnoem baeledh tjaangemesæjjan Angsjö. Olofssons Åkeri Bredträskesne lopmh baala nasjonaaleparhken gaavhtan seamma siente goh Flarkåvägen baala. Tjaangemesijjiem Häggsjö aaj baala seamma goh geajnoem voenese Häggsjö. Dah jeatajah skåajjebïjlegeajnoeh nasjonaaleparhkesne jïh dan lïhke ij leah ræhpas gaajhkide.

 Goltelidh

Juoge ietjat rádnaj

Juoge dáv bielev ietjat rádnaj Facebookan, X, Google+ ja mailajn.