Björnlandet suoddjimpárkka
Foto: Tomas Staafjord

Jearsoesvoete jïh njoelkedassh

Eatneme Björnlanden nasjonaaleparhke lea ræhpas dutnjien – geehtedh dam. Datne dam vaarjelh gosse dej njoelkedassi mietie dåemiedidh gosse datne guessine nasjonaaleparhkesne.

Datne maahtah:

  • Muerjieh jïh goebperh jïjtsasse tjöönghkedh
  • Zonesne 2 jïh 3 teeltedh. Zonesne 1 åadtjoeh ajve teeltedh vuesiehtamme sijjesne, jienebh zoni bïjre dan vuelelen.
  • Dallem aernide bïejedh
  • Vuajahtahkh motovrine geajnoej mietie vuejedh
  • Vaeltieh bïenje meatan, mohte dam lijrehth.

Mohte aellieh:

  • åeksieh tsööpkh vuj sjædtoeh tjåehkieh
  • göölh
  • motovrevuajadahkh eatnamisnie vuejieh

Båatsoen, vijremen jïh parhken gorredimmien sjïere njoelkedassh eatnamisnie vuejedh.

Angsjö- jïh Svärmorsståapojne leah sjïere öörnegenjoelkedassh.

Zone 1, tjaangemesijjie

Dajvh tjaangemesijjiej, Angsjön, Angsjöbaalkan bealesne, Urskogsbaalkan jïh ånnetji Guldbäcksbaalkan bïjre jïh 100 meteerh dej bealesne, Björnbergen gåajkoe lea zonesne 1. Tjaangemesijjesne baalkah, dïenesjegåetieh jïh lïegkedimmiesijjieh mah aelhkies jaksedh. Angsjön bïjre zonesne 1 åadtjoeh ajve dallem bïejedh aernide lïegkedimmiesijjine moerigujmie mejtie desnie jïh ih åadtjoeh teeltedh guhkebe enn 10-20 meteerh Angsjöståaposte.

Zone 2, darjomesijjie

Dajve parhkesne gusnie ibie vuejnieh almetjh leah desnie orreme. Datne edtjh maehtedh desnie årrodh sjaavohthvoetesne. Zonesne gaajhkh baalkah jïh Svärmorskojan. Zonesne maahtah dallem bïejedh moerigujmie mejtie desnie jallh jïh datne dam buaktah. Åadtjoeh teeltedh baalkadajvi bealesne. Baalkadajve lea 100 meteerh baalkaj bealesne jïh 100 meteerh ulmietsiehkijste, beavnardahkijste, lïegkedimmiesijjeste jïh jïjjedimmieståapojste. Kaanne dah sarvh vijrieh tjaktjen jïh daelvien. 

Zone 3, gusnie ij dan jeenje darjomh

Desnie dajvh gusnie eah almetjh leah orreme dan soe jeenje. Dïhte luhpie vijredh njoelkedassi mietie mah faamosne, teeltedh jïh dallem bïejedh jis moerh buakta.

Juoge ietjat rádnaj

Juoge dáv bielev ietjat rádnaj Facebookan, X, Google+ ja mailajn.