Start
Kvinna blickar ut över fjällen i AbiskoFoto: Christian Lindsten

Skyddad natur i Sverige

Det finns många områden kvar att skydda. Vanligast är att det sker genom att bilda naturreservat, eftersom kraven på nationalparker är så höga att endast ett mindre antal nya områden kan bli aktuella för denna skyddsform.

Naturreservat

I Sverige och i många andra länder är naturreservat ett av de vanligaste sätten att långsiktigt skydda värdefull natur. De senaste femtio åren har människan påverkat och förstört naturmiljöer i långt snabbare takt än någonsin tidigare i historien. Vi måste därför bättre värna och vårda våra skogar, vattendrag, betesmarker, skärgårdar och andra naturmiljöer.

Den senaste tiden har marina naturreservat lyfts fram som ett sätt att skydda fler sammanhängande områden i havet.

Det finns över 5000 naturreservat i vårt land. De omfattar cirka 85 procent av all yta i Sverige som är skyddad med stöd av miljöbalken. Både länsstyrelser och kommuner kan bilda naturreservat.

Stenshuvud nationalpark. Foto: Ida Lundqvist
Knubbsälar vid Kosterhavets nationalpark. Foto: Bengt Frizell

Strandskydd

Sveriges stränder är en naturtillgång av mycket stort värde både för allmänheten och för det växt- och djurliv som är beroende av vattenmiljöer.

Sedan 1950 har möjligheten att skydda våra stränder funnits. Då var syftet att bevara allmänhetens friluftsliv. Numera syftar strandskyddet även till att bevara land- och vattenområden för att de är biologiskt värdefulla.

Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU. Det är värdefulla naturområden med arter eller naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv. Målet med nätverket är att hejda utrotningen av arter och livsmiljöer.

I Sverige finns cirka 4000 Natura 2000-områden. Många av dem är också naturreservat eller nationalpark, men ytterligare områden kommer att behöva fullständigt skydd som naturreservat.

Biosfärområden

Sverige har sju biosfärområden. De kompletterar nationalparker, reservat och andra områden med höga natur- och kulturvärden. Biosfärområdena skyddar inte området i juridisk mening. Istället handlar det om att arbeta med naturvård och hållbar utveckling på ett nytt sätt.

Syftet är att skapa möjligheter att hantera relationen mellan människan och naturen på ett hållbart sätt, det vill säga att samtidigt både bruka och bevara. Biosfärområdena är att sätt för samhället att testa ny kunskap och praktik samtidigt som människor bor och verkar i området.

Padjelanta/Badjelánnda nationalpark ingår i världsarvet Laponia. Foto: Laponiatjoutjudus

Världsarv 

Ett världsarv är en plats, ort, miljö eller objekt som på ett unikt sätt berättar om jordens och människans historia. De är natur- eller kulturminnen som anses vara så ovärderligt för mänskligheten att det ska skyddas och bevaras för all framtid.

På UNESCO:s världsarvslista finns många av jordens vackraste och mest skyddsvärda naturområden inskrivna. Sverige har femton världsarv, varav tre har mycket höga naturvärden:

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.