Start
En stilla sjö med ett trä på en stenig öFoto: Christian Lindsten

Varför behövs nationalparker?

Att bilda nationalparker är ett sätt att bevara vårt gemensamma natur- och kulturarv och att skydda områden som annars hotar att förstöras eller försvinna helt.

Det är de finaste och mest värdefulla delarna av det svenska landskapet som bevaras och skyddas som nationalparker.

Skyddet behövs både för naturens egen skull och för människans. Nationalpark är det starkaste skydd ett område kan få.

Padjelanta, Gisauris, Staloluokta. Foto: Laponiatjoutjudus

Vår gemensamma egendom

Nationalparkerna är vårt gemensamma arv som ska tas om hand på bästa sätt för oss och för kommande generationer.

Nationalparken bildas genom beslut av regering och riksdag och marken ägs av staten. Naturvårdsverket förbereder beslutet, tillsammans med länsstyrelser och andra lokala aktörer. Det är viktigt att de som bor i närheten deltar i arbetet.

Speglar Sveriges natur

Nationalparkerna speglar Sveriges natur. Våra sex naturtyper; fjäll, sjöar och vattendrag, kust och hav, ädellövskog, våtmark och barrskog finns alla representerade.

Syftet är att bevara ett större sammanhängande område av viss landskapstyp i dess naturliga tillstånd eller i väsentligt oförändrat skick. Varje park har en plan som beskriver hur området ska skötas för att naturvärdena ska kunna bevaras.

Normalt får naturen vara som den är. Men i vissa nationalparker måste den traditionella skötseln fortsätta för att hindra ängar och hagar från att växa igen.

Sonfjällets nationalpark. Foto: Jocke Lagerkrantz
Utedass i Färnebofjärdens nationalpark. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Turism och friluftsliv

Nationalparkerna är alltid öppna för besökare. Tanken är att de ska inspirera och underlätta för människor att komma ut i skog och mark. Många nationalparker har iordningsställda vandringsleder. Ibland finns även utställningar med servering och guidning.

För att skydda naturen finns regler för vad man får göra och vad som inte är tillåtet. Allemansrätten gäller inte fullt ut och ibland är det inte tillåtet att ta med hund.

Varje park har särskilda regler som du kan hitta på informationstavlor när du kommer dit. Du kan också läsa mer på respektive nationalparks sida.

Allt väntar på att upplevas

Sverige har 30 nationalparker och de är alla värda att besöka. De flesta är relativt lätta att nå och uppleva. Vid entréerna finns parkeringsplatser, utedass, information och annan service. Många nationalparker har kortare leder, rundslingor eller naturstigar i anslutning till entréerna. Längre in är nationalparken ofta inte lika tillgänglig eller tillrättalagd.   

Det finns många olika sätt att uppleva nationalparkerna på; till fots, på skidor, per båt, med snorkel eller på vår webbplats!

Du är alltid inbjuden, när som helst, året runt.

Välkommen!

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.