Gotska Sandöns nationalpark
Närbild på markbrand i barrskog. Flammor flammar upp i närheten av ett barrträd. Det är rök i bakgrunden men träden brinner inte. Foto: David Skoog

Brand – en del av Gotska Sandön

Att genomföra kontrollerade bränder, så kallade naturvårdsbränningar, är en del av skötseln av Gotska Sandön. Genom att kontrollerat låta delar av skogen brinna tryggas både djurens och människornas fortsatta vistelse på ön.

Brand har varit ett naturligt inslag för skogarna på Gotska Sandön genom historien. I Mats Niklassons rapport från 2015 daterades 30 olika bränder på ön mellan 1487 och 1917. Många av bränderna, till exempel de som inträffade 1739 och 1880, täckte större delar av Gotska Sandön. Men sedan 1917 har ingen större brand inträffat på ön, och de mindre bränder som uppstått till följd av blixtnedslag under 2006 och 2014 har snabbt släckts med hjälp av personalen på plats.

Men brand är en viktig del i skogens liv. Brandens värme och den brända veden är avgörande för vissa arters överlevnad. Därför är naturvårdsbränning en del av skötselplanen för Gotska Sandön. Det finns en plan för att regelbundet genomföra kontrollerade bränningar för skogens – men också för människans bästa. För när inga bränder sker växer sig den lättantändliga markvegetationen starkare. Och successivt blir riskerna med en okontrollerad brand större och större. Genom kontrollerade bränningar skapas säkrare zoner kring de områden som är bebyggda.

Genomförda naturvårdsbränningar

2022 genomfördes den första naturvårdsbränningen på Gotska Sandön sedan brandplanen upprättades och naturvårdsbränning blev en del av skötseln av nationalparken. Området som brändes kallas för Stummeldansen och ligger strax öster om kapellänget. Bränningen gick enligt plan, sånär som på att en av de tre planerade delområdena inte hann brännas på grund väderförhållanden. 

Så kan en naturvårdsbränning gå till

Innan naturvårdsbränningen startar läggs vattenslang ut kring området. Den används för att vattna gränserna kring området ordentligt innan bränning och kan även användas för att släcka eventuella oönskade bränder under bränningen och till eftersläckningen. Vatten pumpas upp från havet från två av varandra oberoende pumpstationer.

Gränsen till brännan vattnas ordentligt innan bränning. En så kallad wet line görs i gränsen mellan torrt och vått. Där låter man vattnet gräva ned djupt i marken. Foto: David Skoog

Om ytan som ska brännas är stor nog så sker bränningen i etapper - en dag i taget. Själva eldningen är oftast lugn och odramatisk. Oftast startar själva bränningen efter lunch, då vädret stabiliserat sig efter morgonen. Man tänder längs med marken i långsmala remsor inom de säkrade gränserna i bränningsområdet. En remsa får brinna ut innan nästa tänds. På så vis regleras eldens hastighet och styrka och man anpassar bränningen successivt till hur det brännbara materialet i marken reagerar på branden och de förhållanden som är. Man eldar den vegetation som finns på marken i skogsområdet och ser till att ingen eld kan sprida sig upp i trädkronorna.

Med hjälp av en tändkanna tänder man eld i så kallade slag i brännan. Foto: David Skoog
Genom att tända marken i slag i rätt riktning mot vinden sprider sig elden mestadels mot det som redan bränts av. Foto: David Skoog

Under tiden så finns även personal som vattnar, bevakar och håller koll på vindens riktning.

När bränningen är klar påbörjar man ett eftersläckningsarbete och en efterbevakning. Den pågår en längre tid tills alla glödhärdar är släckta. Efterbevakningen kan pågå i några veckor.

Det är viktigt att väder och vindförhållanden är bra nog för att man ska starta en bränning. Är de inte det kommer bränningarna att att skjutas på framtiden och förhoppningsvis gå att genomföra följande år. Det är alltså inte säkert att bränningen blir av även om den planerats länge och nogrannt.

Vatten pumpas med stora pumpar från havet. Två pumpar står redo, på vardera sidan om ön, för att kunna pumpa oavsett vindriktning och vattenstånd. Foto: David Skoog

Vanliga frågor

Här nedan har vi samlat en del av de vanligaste frågorna om naturvårdsbränningar på Gotska Sandön.

När genomförs naturvårdsbränningar?

I de flesta fall är den bästa tiden för att genomföra säkra naturvårdsbränningar på Gotska sandön under den sena våren och tidiga sommaren. Men även andra delar av året kan vara lämpliga för naturvårdsbränning beroende av vilka mål som ska uppnås med bränningen och vilken naturtyp som ska brännas.

Det är svårt att i förhand bestämma exakt vilka datum som man ska genomföra en naturvårdsbränning. Väder, vind och meteorologiska förhållanden måste vara rätt och det kan skilja flera veckor från år till år när rätt förutsättningar inträffar. Ibland inträffar de inte alls under den planerade perioden och bränningen får vänta till nästa år.

Kan det brinna när jag är på ön?

En naturvårdsbränning kan ske samtidigt som det går båtturer för besökare till ön. Vilken typ av bränning och ungefärlig period för bränning varierar från år till år. Ett ungefärligt tidsspann för planerade bränningar meddelas av Länsstyrelsen i Gotlands län via deras webbplats när ett planerat tidsspann är beslutat. När de exakta datumen bestäms för bränning, meddelas de besökare som är planerade att befinna sig på ön vid det tillfället. Det rör sig oftast om några dagar innan bränning.

Vill du ha informations-SMS om nästkommande naturvårdsbränning? Anmäl dig till vår SMS-lista. Du hittar den på Länsstyrelsen i Gotlands läns webbplats genom att följa nedanstående länk.

Länk till länsstyrelsens informationssida om Gotska Sandön.

Är det säkert att besöka ön under en bränning?

Ja, det är säkert att besöka ön under en bränning. Men det är viktigt att respektera skyltning och anvisningar från personal på plats.

Säkerheten har alltid högsta prioritet vid naturvårdsbränning. Varje enskild bränning planeras och förbereds inför noggrant och det läggs en stor vikt kring just säkerheten. Bränningen kommer att ledas av ett bränningslag som är specialiserat på naturvårdsbränningar och släckning av skogsbränder. Hela området är omringat av brandslang med flera av varandra oberoende pumpar. Det är även förberett med gränser där brand inte ska kunna spridas, och eventuella riskfyllda gamla träd eller liknande har röjts undan från gränserna.

Bränningen genomförs endast om väderförhållandena är både rätta och säkra. Kontroller av vindriktning och väderförhållanden sker även flera gånger i timmen under bränningsarbetet för att upptäcka om de förändras negativt. Allt arbete sker i nära samverkan med räddningstjänst, SOS Alarm, sjöräddningen, brandflyget med flera. En helikopter kommer även att stå stand-by på Gotska Sandön för att snabbt kunna släcka vid behov.

Kan jag gå överallt på ön, även vid bränning?

I de flesta fall ska själva bränningen inte påverka din vistelse på Gotska Sandön nämnvärt. Det är dock delvis beroende på vilket skogsområde som bränns. Själva brandområdet, och dess direkta närhet, är avstängt för besökare under bränningen och under en period efter bränningen av säkerhetsskäl, och i de flesta fall rör det sig om områden utanför de vanligaste besöksplatserna på ön. Du kan också märka av vattenledningar och pumpstationer mellan kusterna och bränningsområdet. Alla berörda vandringsleder eller strövområden markeras upp med informationsskyltar, så att du vet var du får, och inte får gå.

Hur är det med rök och röklukt?

Rökutvecklingen under själva bränningen är kraftig men röken stiger snabbt uppåt. Lukten av rök kan såklart förekomma, framförallt i området närmast bränningsplatsen, men då den stora delen av röken färdas rakt och högt upp från bränningsområdet ska inte någon tjock rök i marknivå förekomma. Vindriktningen, framförallt på högre höjd, kommer att påverka var och hur starkt röklukten upplevs. Den kan exempelvis nå Fårö, Stockholm eller Baltikum.

Finns det möjlighet att se på när en bränning genomförs?

Vid de naturvårdsbränningar som genomförs under ordinarie säsong för turbåten är ambitionen att besökare ska erbjudas guidningar till brännan. Beroende på bemanning och i vilket skede bränningsarbetet är kan det då finnas möjlighet att, tillsammans med en guide, få komma närmare bränningsarbetet och se hur det går till. Det är dock inte något som alltid kan garanteras, och hur nära brännan man får komma beror helt på rådande förhållanden. Om du är på, eller på väg till, ön vid en naturvårdsbränning, meddela turistvärdar eller tillsynsmännen att du är intresserad av att delta i en guidning.

Kan jag besöka området efter att bränningen är klar?

Ja det går att besöka området när efterbevakningen är klar, men man får vara vaksam på att träd kan falla, särskilt nära inpå bränningen. Eventuella områden som kan vara extra osäkra kommer att spärras av. Att gå längs de stigar och vägar som leder i nära anslutning till brandområdet ska inte vara förenat med någon större osäkerhet än vanligt.

Passa gärna på att besöka tidigare års bränningar för att se hur naturen och djurlivet växer fram efter en brand.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.