Till innehåll på sidan Sök
Gotska Sandöns nationalpark
Närbild på markbrand i barrskog. Flammor flammar upp i närheten av ett barrträd. Det är rök i bakgrunden men träden brinner inte.

Brand – en del av Gotska Sandön

Att genomföra kontrollerade bränder, så kallade naturvårdsbränningar, är en del av skötseln av Gotska Sandön. Genom att kontrollerat låta delar av skogen brinna tryggas både djurens och människornas fortsatta vistelse på ön.

Brand har varit ett naturligt inslag för skogarna på Gotska Sandön genom historien. I Mats Niklassons rapport från 2015 daterades 30 olika bränder på ön mellan 1487 och 1917. Många av bränderna, till exempel de som inträffade 1739 och 1880, täckte större delar av Gotska Sandön. Men sedan 1917 har ingen större brand inträffat på ön, och de mindre bränder som uppstått till följd av blixtnedslag under 2006 och 2014 har snabbt släckts med hjälp av personalen på plats.

Men brand är en viktig del i skogens liv. Brandens värme och den brända veden är avgörande för vissa arters överlevnad. Därför är naturvårdsbränning en del av skötselplanen för Gotska Sandön. Det finns en plan för att regelbundet genomföra kontrollerade bränningar för skogens – men också för människans bästa. För när inga bränder sker växer sig den lättantändliga markvegetationen starkare. Och successivt blir riskerna med en okontrollerad brand större och större. Genom kontrollerade bränningar skapas säkrare zoner kring de områden som är bebyggda.

Så går en naturvårdsbränning till

Innan naturvårdsbränningen startar läggs vattenslang ut kring området. Den används för att vattna gränserna kring området ordentligt innan bränning och kan även användas för att släcka eventuella oönskade bränder under bränningen och till eftersläckningen. Vatten pumpas upp från havet från två av varandra oberoende pumpstationer.

En man spolar vatten längs en gräns till en tänkt bränna. Det ligger vattenslang i storlek med större brandslang utmed marken.
Gränsen till brännan vattnas ordentligt innan bränning. En så kallad wet line görs i gränsen mellan torrt och vått. Där låter man vattnet gräva ned djupt i marken.
Foto: David Skoog

Om ytan som ska brännas är stor nog så sker bränningen i etapper - en dag i taget. Själva eldningen är oftast lugn och odramatisk. Oftast startar själva bränningen efter lunch, då vädret stabiliserat sig efter morgonen. Man tänder längs med marken i långsmala remsor inom de säkrade gränserna i bränningsområdet. En remsa får brinna ut innan nästa tänds. På så vis regleras eldens hastighet och styrka och man anpassar bränningen successivt till hur det brännbara materialet i marken reagerar på branden och de förhållanden som är. Man eldar den vegetation som finns på marken i skogsområdet och ser till att ingen eld kan sprida sig upp i trädkronorna.

En person håller i en tändkanna. Gräs brinner fläckvis bredvid personen. Personen bär en jacka med Gotska Sandöns logotyp.
Med hjälp av en tändkanna tänder man eld i så kallade slag i brännan.
Foto: David Skoog
Skogsområde med lavar som brinner fläckvis.
Genom att tända marken i slag i rätt riktning mot vinden sprider sig elden mestadels mot det som redan bränts av. Foto: David Skoog

Under tiden så finns även personal som vattnar, bevakar och håller koll på vindens riktning.

När bränningen är klar påbörjar man ett eftersläckningsarbete och en efterbevakning. Den pågår en längre tid tills alla glödhärdar är släckta. Efterbevakningen kan pågå i några veckor.

Det är viktigt att väder och vindförhållanden är bra nog för att man ska starta en bränning. Är de inte det kommer bränningarna att att skjutas på framtiden och förhoppningsvis gå att genomföra följande år. Det är alltså inte säkert att bränningen blir av även om den planerats länge och noggrannt.

En större pump står vid vattenbrynet och pumpar upp vatten från havet.
Vatten pumpas med stora pumpar från havet. Två pumpar står redo, på vardera sidan om ön, för att kunna pumpa oavsett vindriktning och vattenstånd. Foto: David Skoog

Vanliga frågor

Här nedan har vi samlat en del av de vanligaste frågorna om naturvårdsbränningar på Gotska Sandön.

När genomförs naturvårdsbränningar?

Den bästa tiden för att genomföra säkra naturvårdsbränningar på Gotska sandön är under den sena våren och tidiga sommaren. Det är svårt att i förhand bestämma exakt vilka datum som man ska genomföra en naturvårdsbränning. Väder, vind och meteorologiska förhållanden måste vara rätt och det kan skilja flera veckor från år till år när rätt förutsättningar inträffar. Ibland inträffar de inte alls under den planerade perioden och bränningen får vänta till nästa år.

Kan det brinna när jag är på ön?

Eftersom den bästa tiden för att genomföra en naturvårdsbränning är under sen vår och tidig sommar, kan en naturvårdsbränning ske samtidigt som det går båtturer för besökare till ön. Det innebär att det skulle kunna ske en naturvårdsbränning under tiden du är på ön, om du reser till ön under den perioden. Om en bränning är planerad att genomföras under besöksperioden så kommer information om det finnas i anslutning till bokningen. När exakta datum bestäms för bränning, meddelas även de besökare som är planerade att befinna sig på ön vid det tillfället. Det rör sig oftast om några dagar innan bränning.

Är det säkert att besöka ön under en bränning?

Ja, det är säkert att besöka ön under en bränning. Men det är viktigt att respektera skyltning och anvisningar från personal på plats.

Säkerheten har alltid högsta prioritet vid naturvårdsbränning. Varje enskild bränning planeras och förbereds inför noggrant och det läggs en stor vikt kring just säkerheten. Bränningen kommer att ledas av ett bränningslag som är specialiserat på naturvårdsbränningar och släckning av skogsbränder. Hela området är omringat av brandslang med flera av varandra oberoende pumpar. Det är även förberett med gränser där brand inte ska kunna spridas, och eventuella riskfyllda gamla träd eller liknande har röjts undan från gränserna.

Bränningen genomförs endast väderförhållandena är både rätta och säkra. Kontroller av vindriktning och väderförhållanden sker även flera gånger i timmen under bränningsarbetet för att upptäcka om de förändras negativt. Allt arbete sker i nära samverkan med räddningstjänst, SOS Alarm, sjöräddningen, brandflyget med flera. En helikopter kommer även att stå stand-by på Gotska Sandön för att snabbt kunna släcka vid behov.

Kan jag gå överallt på ön, även vid bränning?

I de flesta fall ska själva bränningen inte påverka din vistelse på Gotska Sandön nämnvärt. Det är dock delvis beroende på vilket skogsområde som bränns. Själva brandområdet, och dess direkta närhet, är avstängt för besökare under bränningen och under en period efter bränningen av säkerhetsskäl, och i de flesta fall rör det sig om områden utanför de vanligaste besöksplatserna på ön. Du kan också märka av vattenledningar och pumpstationer mellan kusterna och bränningsområdet. Alla berörda vandringsleder eller strövområden markeras upp med informationsskyltar, så att du vet var du får, och inte får gå.

Hur är det med rök och röklukt?

Rökutvecklingen under själva bränningen är kraftig men röken stiger snabbt uppåt. Lukten av rök kan såklart förekomma, framförallt i området närmast bränningsplatsen, men då den stora delen av röken färdas rakt och högt upp från bränningsområdet ska inte någon tjock rök i marknivå förekomma. Vindriktningen, framförallt på högre höjd, kommer att påverka var och hur starkt röklukten upplevs. Den kan exempelvis nå Fårö, Stockholm eller Baltikum.

Finns det möjlighet att se på när en bränning genomförs?

Beroende på bemanning och i vilket skede bränningsarbetet är kan det finnas möjlighet att, tillsammans med en guide, få komma närmare bränningsarbetet och se hur det går till. Det är dock inte något som alltid kan garanteras. Om du är på ön vid en naturvårdsbränning, meddela turistvärdar eller tillsynsmännen att du är intresserad.

Kan besöka området efter att bränningen är avslutad?

Ja det går att besöka området när efterbevakningen är klar, men man får vaksam på att träd kan falla, särskilt nära inpå bränningen. Eventuella områden som kan vara extra osäkra kommer att spärras av. Att gå längs de stigar och vägar som leder i nära anslutning till brandområdet ska inte vara förenat med någon större osäkerhet än vanligt.