Till innehåll på sidan Sök
Hamra nationalpark
Brun fågel med orangea inslag, en lavskrika, sitter på trädkvist.

Djurliv

Hamra är känt för sin täta population av björn men även för andra stora rovdjur.

Björnspår.
Björnspår

På grund av mängden död ved i skogen trivs många arter av skalbaggar, hackspetter, ugglor och andra hållboende fåglar. Även tjäder finns. Flyttfåglar som sångsvan och trana mellanlandar på myrmarkerna under våren. Här kan du också se orrtupparna spela och se andra myrlevande fåglar som enkelbeckasin, lavskrika (i bild ovan), gluttsnäppa, grönbena och drillsnäppa.

Rovdjur

Hamra är känt för sin täta population av björn men även för andra stora rovdjur: varg, lodjur, järv och kungsörn. Runt våtmarkerna trivs också älg och bäver.

Fiskar

I Svartån finns öring, stensimpa och elritsa. Längs vattendraget kan man se strömstare och utter dyka efter föda.