Hamra nationalpark
Brun fågel med orangea inslag, en lavskrika, sitter på trädkvist.Foto: Daniel Rickström

Djurliv

Hamra är känt för sin täta population av björn men här trivs också många andra djurarter.

Björnspår

Den stora mängden död ved lockar till sig skalbaggar, hackspettar, ugglor och andra arter som bor och lever i håligheter i murknande trä. Här finns även tjäder. Flyttfåglar som sångsvan och trana mellanlandar på myrmarkerna under våren. Här kan du också höra orrtupparna spela och se andra myrlevande fåglar som enkelbeckasin, lavskrika, gluttsnäppa, grönbena och drillsnäppa.

Rovdjur

Förutom den täta björnpopulationen finns här även lodjur. Varg, järv och kungsörn ses då och då. Runt våtmarker och vattendrag trivs uttern.

Vid vattendrag och sjöar

I Svartån finns öring, stensimpa och elritsa. Längs ån kan man se strömstare och utter dyka efter föda. Forsärlan är ofta synlig vid nationalparkens södra entré. I de bitvis kalkpåverkade markerna längs ån trivs bland annat ängsnycklar, tvåblad, klubbstarr, björnbrodd, fjällskära, snip och gräsull men även sällsynta mossor som till exempel kruskalkmossa, tråddvärgmossa och skorpionmossor. Den mycket sällsynta flodpärlmusslan finns i Svartån, men förökar sig troligen inte där längre. 

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.