Hamra nationalpark
Enlav, gulgrön lav i närbild.Foto: Magnus Andersson

Växtliv

Rosling. Foto: Peter Ståhl

I stora delar av skogen breder artfattiga tallhedar ut sina mattor av renlav, kråkbär och ljungris. På död ved växer många svamp-, moss- och lavarter.

I myrarnas olika miljöer, mossar, kärr och tjärnar, trivs växter som köttätande sileshår och myggblomster. Här finns även orkidéer som ängsnycklar, knärot och nyckelblomster.

Träd

Av Sveriges drygt 30 vilda träslag hittas endast åtta i Hamra nationalpark: tall, gran, vårtbjörk, glasbjörk, asp, sälj, rönn och gråal. Tallen är klart dominerande och utgör nära nittio procent av träden. Många av dem är över 300 år men det finns även yngre blandnaturskog och partier med ungskog inom nationalparkens gränser.

Mossor

Runt 150 mossarter har hittats i Hamra nationalpark. De kalkrika kärren och den gamla urskogen är de värdefullaste biotoperna. Framför allt är det på lågor, de gamla fallna stammarna, som långsamtväxande små mossor som t ex vedsäcksmossa, stubbtrådmossa, vedtrappmossa och liten hornflikmossa finner en fristad. På gamla stammar i vattenbrynet kan man hitta den riktigt sällsynta levermossan timmerskapania och på stenar vid strandkanten rikkärrsskapania. I de näringsfattiga rikkärren där grönsten och kalk påverkar pH-värdet, växer piprensarmossa, gyllenmossa och skorpionmossor.

Spår av brand

Gamla skogar bär ofta spår av åtskilliga skogsbränder. I Hamra kan finns många trädstammar där spår av brand är väl synliga. Många djur, växter, svampar och lavar är beroende av brand. Fläckporing, lateritticka, gräddporing är vedsvampar som gynnas av återkommande bränder.

Den senaste större okontrollerade skogsbranden i området rasade 1868. Numera görs återkommande kontrollerade skogsvårdsbränningar nu senast 2022.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.