Norra Kvills nationalpark
Tallbock på trädrotFoto: Anna Lindberg

Djurliv

I Norra Kvill finns mängder av högstubbar och lågor i olika dimensioner och grader av nedbrytning. Här finns tallklädda höjder och en bäckravin med hassel och lind. Gott om plats för många olika arter.

 Djur som lever av döda träd

Svartoxe

Svartoxen är en skalbagge som trivs i gammal orörd barrskog. Den lever som larv och skalbagge i riktigt brunrötad, liggande ved av helst grova granar. I hällmarkernas ljusöppna tallmiljöer lever arter med andra krav. Här trivs insekter som hårig blombock och reliktbock. Äldre spår efter raggbock har hittats i lågor i och strax intill parken.

Många olika fågelarter

Tofsmes

Däggdjur är inte vanliga i Norra Kvill men man kan se spår efter mård, ekorre, grävling, hare, räv, rådjur, älg och på senare år också vildsvin. Annars är det fågelfaunan som dominerar i skogen. Alla vanliga småfågelarter i skog finns representerade, till exempel rödstjärt, taltrast, talltita, större och mindre korsnäbb och tofsmes.

Hackspettar som spillkråka och större hackspett ses och hörs ofta och efter Sveaskogs naturvårdsbränning i den angränsande skogen 2010 har också den ovanliga tretåiga hackspetten synts i Norra Kvill. Här finns också chans på både tjäder, järpe, sparv- och pärluggla.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.