Söderåsens nationalpark
Ett stenigt vattendrag med skog på sidorna. Solen lyser in mellan träden som får en ljusgrön färg.Foto: Länsstyrelsen Skåne

Vatten

I nationalparken har vattnet mycket stor betydelse för djur och växter, lokalklimat samt mark- och luftfuktighet.

Odensjön. Foto Söderåsens nationalpark

Strömmande, opåverkade vattendrag är särskilt värdefulla och sällsynta idag och i nationalparkens vattendrag är djur- och växtlivet särskilt rikt. Skärån, Dejebäcken och Kvärkbäcken har kallt och rent vatten. Här finns många olika arter av fiskar och bottenlevande djur, som till exempel bäcköring, ål, nejonöga, elritsa och lake. Flera av dem är känsliga för försurning och föroreningar och deras närvaro bekräftar bäckarnas värde. Strömstare och forsärla, som livnär sig på sländlarver och andra insekter, är karaktärsfåglar.

Mängder av små bäckar porlar utmed ravinsidorna, ibland till och med under rasbranternas stenar. Dammar, kärrmarker och sumpskogar ger värdefull variation i området och bidrar till den stora biologiska mångfalden. Odensjön är nationalparkens enda naturliga sjö; Härsnäsdammarna och Skärdammen är anlagda.

Skärdammen byggdes 1929 för att försköna utsikten från det dåvarande turisthotellet. Idag är dammen ett uppskattat inslag i landskapsbilden, och hem till bland annat en familj sångsvanar. Tyvärr är dammen även ett vandringshinder som gör att vattenlevande organismer inte kan förflytta sig utmed ån. Syftet med omlöpet, som byggdes 2019, är att möjliggöra vandring av fisk och andra vattenlevande organismer, men också att skapa möjligheter för pedagogisk verksamhet kopplad till vatten.

Omlöpet är drygt 200 m långt och omkring 50 cm djupt. Av de ca 1600 ton sten och grus som använts är all sten uppgrävd på platsen, medan grus är inköpt lokalt. Höjdskillnaden är ca 2 meter, och genomsnittsfallet 1%.

Du får gärna vada och leka i omlöpet, här är alla välkomna! Men låt gärna stenarna ligga. Det ska vara ojämt flöde och olika bottenegenskaper i omlöpet då olika fiskarter har olika krav på miljöer att röra sig i.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.