Söderåsens nationalpark
Närbild på boklöv som precis har spruckigt ut och har en ljusgrön färg. Den blåa himlen lyser mellan de bladfattiga grenarna.Foto: Länsstyrelsen Skåne

Växtliv

I Söderåsens nationalpark finns en unik flora och fauna med hundratals rödlistade arter.

Blåsippa. Foto Söderåsens nationalpark
Tickor. Foto Söderåsens nationalpark

Skogen

I nationalparkens sprickdalar och ädellövskogar finns en unik flora och fauna. I sprickdalens botten och på dess sidor kan vi ana hur naturskog kan te sig. Inga träd är lika gamla, inget växtsätt är det andra likt.

Bok blandas med ek, övergår i askskog där markvattnet är rörligt, al växer i våtare kärr, på några ställen finns bestånd av avenbok och lind. Här och var står alm och lönn. Buskskiktet är välutvecklat. Döda och döende träd ger plats för ett oerhört rikt växt- och djurliv, alltifrån hålbyggande fåglar till små insekter och mossor. Ju längre tiden och naturens kretslopp får verka, desto mer kommer också platåernas mer påverkade skogar att närma sig sin egen dynamik.

Här trivs många hotade arter

En av de saker som fascinerar när man vandrar i området är den stora variationen och mångfalden på marken. Den omväxlande miljön beror på variationer i näringstillgång, ljus, fuktighet och lokalklimat. Området är mycket rikt på exempelvis svampar, mossor, lavar, landsnäckor, insekter, vattendjur, fåglar, kärlväxter och fladdermöss.

Hundratals av dessa arter betraktas som hotade till sin överlevnad och har tagits upp på den nationella "rödlistan" över hotade arter. De hotade arterna visar att området hyser de särskilda och unika livsmiljöer som behövs för att vår naturliga biologiska mångfald skall kunna fortleva. Men det är också viktigt att bevara helheten i ädellövskogen med alla vanliga växter och djur.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.