Store Mosse nationalpark
Flygbild över mossen med en sjö i mitten som speglar sig i blekgrått mot himlen.Foto: Länsstyrelsen Jönköping

Om Store Mosse nationalpark

Stormyren är den mest ursprungliga naturtypen som finns i södra Sverige. Torvlagret i själva högmossen har vuxit under minst 8 000 år och består till största delen av växtdelar från vitmossa. Skogsbevuxna sanddyner, så kallade rocknar, bildar ett system av öar och åsar i den öppna myren.

Geografiskt läge

Store Mosse nationalpark ligger i Småland och är Sveriges största till stora delar orörda högmosseområde söder om Lappland. Det finns ett par naturreservat i omedelbar anslutning till nationalparken, Brokullen och Långö Mosse vilket innebär att det skyddade området är nära 8 000 hektar.

Väg 151 mellan Värnamo och Gnosjö i Jönköpings län, skär rakt igenom nationalparken. Största delen av Store Mosse är högmosse, men här finns också skog, främst tallmoskog och sumpskog samt kärr. Vissa delar har även inslag av grov granskog.

Värdefull våtmark

Genom beslut av regeringen den 28 juni 1974 har Kävsjön - Store Mosseområdet utpekats som internationell värdefull våtmark enligt våtmarks-konventionen (Ramsar). Området på den så kallade Ramsar-listan omfattar nästan hela nationalparken och har en areal av 7 580 hektar.

Skälet till att ge området denna status är huvudsakligen de omfattande mosse- och kärrområdena samt dess betydelse som häcknings- och rastplats för våtmarksfåglar. I södra delen av nationalparken finns Björnekullakärret som är ett extremrikkärr med orkidéer i kontrast till högmossens sura miljö.

Internationella utmärkelser

Store Mosse nationalpark erhöll utmärkelsen "European diploma" Kategori A av Europarådets Ministerkommitté 1988, vilket innebär att kommittén övervakar förvaltningen av området. Revision av Diploma görs vart femte år. Nationalparken ingår också i Natura 2000, EU:s nätverk av skyddsvärda naturtyper.

Förvaltning och skötsel

Länsstyrelsen i Jönköpings län är förvaltare av Store Mosse nationalpark och har även i uppdrag att förvalta och driva naturum Store Mosse.

Förvaltningen har fem anställda som arbetar med att sköta om nationalparken, informera och guida besökare och driva naturum. Det finns en skötselplan för nationalparken som bestämmer vilka skötselåtgärder som man ska arbeta med.

Länsstyrelsen får varje år pengar från Naturvårdsverket för detta arbete. Den årliga driftsbudgeten för nationalparken och naturum är på ungefär 3,6 miljoner kronor.

Skyddad fågelsjö 

Kävsjön mitt i nationalparken är en känd fågelsjö och skyddades som tillfälligt naturreservat 1965. Det skyddet lade grunden till det som blev nationalpark 1982. Vid Kävsjön ligger huvudentrén till nationalparken med naturum, fågeltorn, grillplatser och anpassade leder. Från naturum har man utsikt över gungflyet intill Kävsjön.

Kulturmark 

Det finns också kulturmarker insprängda i myrkomplexet. Svänö i norra delen av parken, och Lövö i den södra delen. Det är två gamla gårdar som var bebodda fram till 1950-talet. Husen används numera som boende för våra gäster.

Torvgravar vittnar om exploateringen av torv under första halvan av 1900-talet. En del stora områden har återsällts till högmosse igen i EU projektet Ad(d)mire, men en del behålls som referensområde och för att visa och behålla kulturmiljövärdena.

Store Mosse på UR

Vill du lära dig mer om Store Mosse? På UR play finns elva korta föreläsningar om mossen och dess historia.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.