Tresticklans nationalpark
En besökare står på en stor sten och tittar in i skogen.Foto: Länsstyrelsen Västra Götalands län

Historik

Tresticklanområdet blev nationalpark 1996. Det består av totalt 2908 hektar skyddat land och vatten. Syftet är att bevara ett sprickdalslandskap av ödemarkskaraktär med omfattande naturskogar och liten grad av kulturpåverkan.

Området ingår även i Europeiska Unionens nätverk av naturskyddade ormråden, Natura 2000.

Spår av människor

De äldsta spåren av mänsklig verksamhet är stenåldersfynd vid Boksjön. Några andra fornlämningar har inte hittats i området.

Inom nationalparkens gränser har det funnits tio kända bosättningsplatser. Några exempel är Bodalsviken vid Boksjön, Ekedrågen, Lövskogen och Bråtane norr om Orshöjden. Bråtane var bebott redan runt 1730 och övergavs 1904. På platsen kan man fortfarande se spår av husgrunden och en skvaltkvarn samt öppna gräsmarker, troligen en del av de forna odlingsmarkerna. Människan brukade skogen och hämtade ved och virke för husbehov. Ett viktigt bidrag till försörjningen för traktens människor var jakt och fiske.

Fungerade som betesmark

I äldre tider fungerade området som allmänning där hästar och får släpptes på bete under sommaren. Från gårdar i Nössemark och Rävmarken släpptes får och ibland hästar lösa i skogen under sommaren. Denna form av betesdrift kulminerade under 1930- och 1940-talet då hundratalet djur kunde beta i området. Så sent som sommaren 1974 betade får ängsmarkerna vid Bråtarne och i omgivande skog.

Mer om Tresticklan nationalparks historik

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.