Tyresta nationalpark
Närbild av bark.Foto: Stiftelsen Tyrestaskogen

Naturvårdsarbete i Tyresta

Stiftelsen Tyrestaskogen förvaltar Tyresta nationalpark och naturreservat på uppdrag av Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Stockholm. Förvaltningsarbetet är omfattande och handlar om allt från att underhålla vägar, vandringsleder och eldrastplatser till besökarmottagning, naturvägledning och inte minst praktiskt naturvårdsarbete. Vårt fokus är att Tyrestas unika värden ska vårdas och kunna bestå i en lång framtid.

Verksamheten styrs av en skötselplan

som är fastställd av ansvariga myndigheter, och baserad på de naturtyper som förekommer i landskapet och deras olika skötselbehov. I nationalparken och i största delen av naturreservatet är skogen stadd i fri utveckling; där utförs praktiskt taget inga skogliga naturvårdsåtgärder alls. Denna skog består huvudsakligen av gammal barrskog med gran och tall. För övriga områden i reservatet definierar skötselplanen en målbild och beskriver hur denna ska uppnås. Det kan handla om att skapa brynzoner eller om att restaurera kulturlandskap och gamla betesmarker som gradvis vuxit igen, eller planterats, med gran.

Åtgärder syftar till att gynna biologisk mångfald

De åtgärder som utförs syftar enbart till att bevara och utveckla den biologiska mångfalden och kan efterliknas vid vad människan historiskt har gjort i skogen på ett småskaligt vis eller ersätta naturliga störningar som till exempel brand, storm och insektsangrepp. Variationen och mosaiken av naturtyper som uppstår genom planerad naturvårdsskötsel syftar till att erbjuda livsmiljöer till en stor mängd olika arter, och naturupplevelser för människor nu och för framtiden.

I nationalparkens skog med lång markkontinuitet, olikåldriga träd och gott om död ved sker i princip inga sköteselåtgärder. Under hösten 2023 arrangerade förvaltningen en bioblitz för första gången. Arter inventerades under några timmar i urskogen strax intill Tyresta by.

Läs mer om bioblitz i urskogen 2023

En mer aktiv naturvårdsförvaltning

Sedan Tyresta skyddades år 1993 har få naturvårdsåtgärder genomförts, vilket varit positivt för många naturtyper som bäst utvecklas genom egen dynamik. Resultatet är dock att många andra naturvärden som behöver skötsel nu är hotade, främst av att gran håller på att ta över på marker som tidigare dominerats av lövträd som till exempel ek, asp, ask och sälg. Men även gamla tallskogar kan vara hårt trängda och då givetvis också de arter som är starkt knutna till den typen av mer öppen och ljus skog. För att råda bot på detta bedrivs sedan några år tillbaka en mer aktiv naturvårdsförvaltning där skogliga åtgärder i vissa skötselområden ingår som en naturlig del. Insatserna är riktade och småskaliga och har inga som helst likheter med kommersiellt skogsbruk. Åtgärderna är noga planerade i aktiv dialog med expertmyndigheten Länsstyrelsen, som ibland ger förtydliganden och tilläggsdirektiv. Vi har stöd av extern ekologisk kompetens som bistår med att översätta målbilder till praktiskt utförande och att utvärdera hur väl åtgärderna faller ut. Eller snarare väntas falla ut; det är viktigt att komma ihåg det långa tidsperspektivet i skogen, vissa naturvårdsåtgärder beräknas att nå sin fulla effekt om närmare 150 år.

Naturvård innebär avvägningar

Ibland framförs att naturen bäst sköter sig själv och det stämmer för flera naturtyper som till exempel hällmarkstallskog, sumpskog, gammal granskog och många våtmarker. Men det gäller inte överallt och vissa av våra riktade insatser leder till att den mångfald arter som är knutna till exempelvis gamla lövträdsbestånd och olikåldriga flerskiktade glesa tallnaturskogar gynnas. Det är ett aktivt val som behöver göras om vi vill behålla den stora biologiska diversiteten i Tyrestas skogar. Arter knutna till gran kan missgynnas tillfälligt och lokalt, men de har sin fristad i de stora delar av området som lämnats för fri utveckling eller i områden där skötselåtgärder är utformade på annat sätt. Som områdets förvaltare tar vi ansvar för helheten och naturvårdsinsatserna genomförs över många år på en mycket begränsad del av Tyrestas totala areal. De är nödvändiga åtgärder som bidrar till en dynamisk mosaik av mer slutna och mer öppna miljöer, gynnsamma för såväl människors upplevelsevärden som generella naturvärden och långsiktigt bevarandet av livskraftiga populationer av hotade arter. Precis det som är huvudsyften med att skydda natur.

Här kan du läsa mer om våra skötselarbeten:

Tallnaturskog vid Vissvassvägen (pdf)

Åkermark vid Källvretarna (pdf)

Under 2023 slutförs även två större projekt gällande infrastruktur för friluftsliv. Samtliga vägvisare, ledmarkeringar och informationstavlor kommer att bytas ut. Och en ny gångbro mellan Alby och Tyresta invigs!

Nya vägvisare och skyltar (pdf)

Läs mer om gångbron mellan Alby-Tyresta (länk till Tyresö kommun)

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.