Tyresta nationalpark
Orkidéen Adam och Eva i närbild Foto: Stiftelsen Tyrestaskogen

Tyresta naturreservat

Runt Tyresta nationalpark ligger Tyresta naturreservat, som fungerar som en skyddszon runt själva nationalparken.

Det mesta av naturreservatet består precis som nationalparken av hällmarkstallskog, men här finns också vackra granskogar, odlingsmarker, hagar, ekbackar och en kuststräcka mot Östersjön med värdefulla grunda vikar och strandängar.

Naturreservatet har ett högt värde för biologisk mångfald, kulturmiljö och friluftsliv. Det mesta av skogen lämnas åt fri utveckling, medan betesmarker, åkrar och ängar hävdas. Olika naturvårdsåtgärder görs i vissa skogsområden enligt en särskilt skötselplan. Odlingsmarker är vanligast i och kring Tyresta by och vid Åva, där Åvaån mynnar ut i Östersjön. Här leker ett bestånd av havsöring varje höst.

Inte minst odlingsmarkerna är artrika. Vid kusten kan man hitta låsbräken och kattfot, växter som gynnas av att ängarna slås eller betas. Vid Spirudden kan man tex varje försommar se de vackert blommande orkidérna Adam och Eva. I lundar vid Mörkdalen växer skogskorn och strävlosta, och i riktigt näringsrika partier finns strutbräken och dvärghäxört.

Många fåglar trivs med blandningen av skog och odlingsmarker. Tofsvipa, rödbena, göktyta, sånglärka och stenskvätta är några exempel. Området kring Åva-Spirudden är väl värt ett besök för den fågelintresserade, särskilt under våren.

Naturreservat är den vanligaste skyddsformen av värdefull natur i Sverige och Tyrestaområdet består alltså både av nationalpark och naturreservat. Reglerna är generellt striktare i nationalparken, som skyddar en natur som i större utsträckning anses opåverkad av människan.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.